شعر و نقد

شعر ونقد برای نشر اشعار بيژن باران و نقد شعر برای شبکه ی شعر-دوستان فارسی

آثار بیژن باران

AdabiNaqd

»  نظریه های ادبی [۱۸ ژانويه ۲۰۱۰] 

»  نقد ادبی [۱۵ آپريل ۲۰۰۹] 

»  نقد یا نق [۲۴ ژانويه ۲۰۱۳] 

»  عناصر شعر [۱۷ ژوين ۲۰۱۳] 

»  خرد در شعر [۱۲ ژوين ۲۰۱۳] 

»  فکر و بیان [۰۳ مارس ۲۰۱۳] 

»  منطق در شعر [۲۷ مه ۲۰۱۳] 

»  استعاره و مجاز در شعر [۱۷ مه ۲۰۱۳] 

»  خلاقیت در شعر و هنر [۰۷ دسامبر ۲۰۱۲] 

»  زیباییشناسی شعر-۱ [۰۴ ژوين ۲۰۱۳] 

»  زیبایی شناسی شعر-۲ [۲۷ ژوييه ۲۰۱۳] 

»  ساختار [۰۸ مه ۲۰۱۳] 

»  ساختارگرایی و نقد [۲۳ مارس ۲۰۱۳] 

»  مونولوگ درونی [۰۸ اکتبر ۲۰۰۹] 

»  بنمایه شعر ۳ هزار ساله فارسی [۳۱ اوت ۲۰۰۹] 

»  نقش گیلگمش در فرهنگ [۱۵ فوريه ۲۰۱۳] 

»  ضمیر جمعی در فرهنگ [۰۵ فوريه ۲۰۱۳]

»  ریتم طبیعی [۰۵ ژانويه ۲۰۱۰] 

»  اسطوره ها و باورها [۲۴ آپريل ۲۰۰۹]  

»  تمدن پسامدرن [۰۳ اکتبر ۲۰۱۲] 

»  سرقت ادبی [۲۸ اوت ۲۰۱۱] 

»  زبان مادری [۲۴ ژوين ۲۰۱۲] 

»  نیازبان طالقانی [۱۸ ژوين ۲۰۱۲] 

»  نقد کتاب درآمدی بر گویش و فرهنگ طالقان [۱۳ ژوين ۲۰۱۲] 


»  بدبینی یک شاعر [۰۳ ژانويه ۲۰۱۰] 

»  ادبیات اعتراض [۰۵ دسامبر ۲۰۰۹] 

»  ادبیات تعهد [۰۵ نوامبر ۲۰۰۹] 

»  تنانگی پرستوهای شهلا [۱۲ اوت ۲۰۱۳] 

»  تنانگی شعر زن خاور میانه [۰۶ اوت ۲۰۱۳] 

»  نقد زبان شعری پرستوهای شهلا [۰۱ اوت ۲۰۱۳] 

»  مثلث شعر- فیلم- رقص در هنر الهه رهرونیا [۰۶ ژوييه ۲۰۱۳] 

»  ساختارگرایی در شعر الهه رهروینا [۲۸ ژوين ۲۰۱۳] 

»  پدر در شعر فروغ فرخزاد [۰۸ اکتبر ۲۰۱۲] 

»  دیگران در شعر فروغ [۲۹ سپتامبر ۲۰۱۲] '

»  شعر سلطانپور در زندان ۱۳۵۳ - ۱۳۵۶ [۰۵ ژوين ۲۰۱۲] 

»  تعیین مولف شعر انقلابی [۲۹ مه ۲۰۱۲] 


»  وزن هجایی و لحن [۰۹ مه ۲۰۱۲]

»  وزن هجایی زبان گفتاری در شعر نو [۱۶ فوريه ۲۰۱۲]  

»  وزن هجایی در ترانه و سرود فارسی معاصر [۱۹ آپريل ۲۰۱۲]

»  مقایسه ۲ سرود ای ایران و سراومد زمستون [۲۸ فوريه ۲۰۱۲] 

»  محبوبترین سرود ایرانی- سراومد زمستون [۲۱ فوريه ۲۰۱۲] 

»  تاثیر فکر بر قالب در شعر فروغ فرخزاد [۲۰ دسامبر ۲۰۱۱] 

»  اوزان هجایی در شعر فروغ فرخزاد [۱۲ دسامبر ۲۰۱۱] 

»  زندگی و آثار فروغ فرخزاد [۲۸ ژوييه ۲۰۱۱] 

»  عشق اول و آخر فروغ فرخزاد [۲۲ ژوييه ۲۰۱۱] 

»  دو دوره در شعر فروغ فرخزاد [۱۸ ژوييه ۲۰۱۱] 

»  تنانگی در شعر فروغ فرخزاد [۱۱ ژوييه ۲۰۱۱] 

»  عشق در شعر فروغ فرخزاد [۰۴ ژوييه ۲۰۱۱]

»  اروتیزم در شعر فروغ فرخ زاد [۰۶ نوامبر ۲۰۱۰]  

»  آسیب شناسی عشق [۲۲ ژوين ۲۰۱۱] 

»  شعر فارسی پس از مهاجرت آریایی ها [۲۲ مارس ۲۰۱۱] 

»  خصیصه های تولید شعر شاملو [۲۴ فوريه ۲۰۱۱] 

»  تاثیر قیام سیاهکل بر فرهنگ ایران [۰۹ فوريه ۲۰۱۱] 

»  نقد آثار ویگن [۲۱ ژانويه ۲۰۱۱] 


»  فارسی [۰۴ اکتبر ۲۰۱۰] 

»  ادبیات در جامعه [۱۷ سپتامبر ۲۰۱۰] 

»  زیبایی شناسی [۱۳ سپتامبر ۲۰۱۰] 

»  تطور موسیقی ایرانی [۰۷ سپتامبر ۲۰۱۰] 

»  عرفان در خاور میانه [۲۸ دسامبر ۲۰۱۰] 

»  روشنفکر [۰۶ ژوييه ۲۰۱۰] 

»  خط [۲۹ ژوين ۲۰۱۰] 

»  زبان [۲۳ ژوين ۲۰۱۰] 

»  بگذار هزار گل بشکفد [۱۴ ژوين ۲۰۱۰] 

»  نقد کتاب: آنتالوژی صدای اعتراض قلم [۲۵ آپريل ۲۰۱۰] 

»  شاکله های شعر مونث [۰۱ مارس ۲۰۱۰] 

»  اروتیسم خیام [۲۵ فوريه ۲۰۱۰] 

»  تحلیلی از ۷ خوان رستم [۰۲ فوريه ۲۰۰۹] 


عشق در پرستوهای شهلا 

ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۷ مرداد ۱٣۹۲ (٨ اوت ۲۰۱٣)  

دیدگاه -  تاریخ انتشار : ۲٨ مهر ۱٣۹۱ (۱۹ اکتبر ۲۰۱۲)

    مرگ در شعر فروغ فرخزاد 

ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۹ مهر ۱٣۹۱ (۱۰ اکتبر ۲۰۱۲)

    خانواده در شعر فروغ

ادبیات -  تاریخ انتشار : ٣ تير ۱٣۹۱ (۲٣ ژوئن ۲۰۱۲)

    زبانشناسی 

ادبیات -  تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱٣۹۱ (۱۴ ژوئن ۲۰۱۲)

    پیدایش سرود سراومد زمستون 

ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱۹ خرداد ۱٣۹۱ (٨ ژوئن ۲۰۱۲)

    وزن هجایی سرود سراومد زمستون 

ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ خرداد ۱٣۹۱ (۲۴ می ۲۰۱۲)

    تکیه و مکث در سخنوری 

ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٨ ارديبهشت ۱٣۹۱ (۷ می ۲۰۱۲)

    سخنوری 

ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٣ ارديبهشت ۱٣۹۱ (۲ می ۲۰۱۲)

    یادها 

ادبیات -  تاریخ انتشار : ۴ ارديبهشت ۱٣۹۱ (۲٣ آوريل ۲۰۱۲)

    وزن هجایی ترانه مرا ببوس 

ادبیات -  تاریخ انتشار : ۶ بهمن ۱٣۹۰ (۲۶ ژانويه ۲۰۱۲)

    ادبیات اعتراض 

ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٨ دی ۱٣۹۰ (٨ ژانويه ۲۰۱۲)

    ادبیات تعهد 

ادبیات -  تاریخ انتشار : ۱٣ دی ۱٣۹۰ (٣ ژانويه ۲۰۱۲)

    نقد کتاب: آنتالوژی صدای اعتراض قلم- تابستان ۲۰۰۹ ایران. 

  در هنر الهه رهرونیا 

ساختارگرایی در شعر الهه رهروینا 

عناصر شعر 

 خرد در شعر 

زیباییشناسی شعر2 

زیباییشناسی شعر1 

منطق در    شعر 

ساختار 

  زيباشناسي 

ساختار در ژرفا- نقد داستان 

ضمیر جمعی در فرهنگ 

نقد یا نق 

سبک نثر گلستان 

 ترجمه های گلستان 

ربعه سینماگران: رهنما، غفاری، کاووسی، گلستان 

گلستان- هنرمند میانه 

خلاقیت در شعر و هنر 

 رکود فیلم مستند در ایران 

تمدن پسامدرن   

خانواده در شعر فروغ 


نقد شعر و نقاشی ناهید سرشگی  

 تکیه و مکث در سخنوری 

سخنوری 

 وزن هجایی در ترانه و سرود فارسی معاصر 

مقایسه 2 سرود ای ایران و سراومد زمستون 

محبوبترین سرود ایرانی- سراومد زمستون 

ادبیات تعهدا۲بیات اعتراض   

نقد کتاب: آنتالوژی  صدای اعتراض قلم- تابستان 2009 ایران .

تاثیر فکر بر قالب در شعر فروغ فرخزاد 

 اوزان هجایی در شعر فروغ فرخزاد 

نقد رمان هزارپیشه بوکوفسکی ترجمه وازریک درساهاکیان 

 سرقت ادبی 

زندگی و آثار فروغ فرخزاد 

تنانگی در شعر فروغ فرخزاد 

شعر فارسی پس از مهاجرت آریایها 

خصیصه های تولید شعر شاملو      

شکنجه و استبداد     دکتر بیژن باران

تنانگی شعر زن خاور میانه

تنانگی پرستوهای شهلا 

نقد ساختاری پرستوهای شهلا 

 شعر سلطانپور در زندان -  قصه  

ساختارگرایی و نقد 

فکر و بیان

نظریه های ادبی

اروتیسم خیام

فروغ: رابطه زبان با تصویر

وزن هجایی زبان گفتاری در شعر نو

وزن هجایی ترانه مرا ببوس

فروغ "باب" گذار شعر مدرن به پسامدرن 

عشق در شعر فروغ فرخزاد

 فروغ: خانه سیاه است

مثلث شعر- فیلم- رقص  در هنر الهه رهرونیا 

ساختارگرایی در شعر الهه رهروینا 

عناصر شعر 

 خرد در شعر 

زیباییشناسی شعر2 

زیباییشناسی شعر1 

منطق در    شعر 

فروغ در عصر دیجیتال 

تبلور اختلالات روحي در شعر نو فارسي 

BBblogfa

دکتر بیزن باران: چندزبانی در شعر زیبا کرباسی - شنبه سیزدهم شهریور 1389

دکتر بیژن باران: پویش زبان - شنبه ششم شهریور 1389

دکتر بیزن باران: مخاطب - یکشنبه سی و یکم مرداد 1389

دکتر بیژن باران: شاکله های پساانقلاب در شعر زیبا کرباسی - شنبه بیست و سوم مرداد 


1389

دکتر بیزن باران: نقد ادبی-5 - شنبه شانزدهم مرداد 1389

دکتر بيژن باران: تبلور اختلالات روحي در شعر نو فارسي - شنبه نهم مرداد 1389

دکتر بيژن باران: نقد آثار 2 شاعر زن ایرانی - یکشنبه بیست و هفتم تیر 1389

دکتر بیزن باران: روشنفکر - یکشنبه بیستم تیر 1389

دکتر بیژن باران: خط - یکشنبه سیزدهم تیر 1389

دکتر بیزن باران: زبان - شنبه پنجم تیر 1389

دکتر بیزن باران: شاکله های پساانقلاب، چندزبانی و جنسیت در شعر زیبا کرباسی - شنبه 


بیست و نهم خرداد 1389

دکتر بیزن باران: بگذار هزار گل بشکفد - یکشنبه بیست و سوم خرداد 1389

دکتر بیزن باران: نقدی بر نقدهای ادبی-4 - دوشنبه هفدهم خرداد 1389

دکتر بیزن باران: تاریخچه شعر مکتوب فارسی - یکشنبه نهم خرداد 1389

دکتر بیزن باران: نقدی بر نقدهای ادبی-3 - دوشنبه سوم خرداد 1389

دکتر بیزن باران: نقدی بر نقدهای ادبی-2 - سه شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1389

دکتر بیزن باران: نقدی بر نقدهای ادبی-۱ - شنبه هجدهم اردیبهشت 1389

دکتر بیزن باران: نقد ادبی - چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت 1389

دکتر بیژن باران: نقد کتاب - یکشنبه پنجم اردیبهشت 1389

دکتر بیزن باران: شاعر نخودی، شعر بیخودی - دوشنبه بیست و سوم فروردین 1389

دکتر بیژن باران: سنت، نوگرایی، فردیت در شعر - یکشنبه پانزدهم فروردین 1389

دکتر بیزن باران: شاکله های شعر مونث - یکشنبه نهم اسفند 1388

دکتر بیزن باران: لیست جستارها و اشعار - دوشنبه سوم اسفند 1388

دکتر بیژن باران: نقد ادبی، تحریر، خط - دوشنبه بیست و ششم بهمن 1388

دکتر بیزن باران: ظاهر و جنسیت شاعر - یکشنبه هجدهم بهمن 1388

دکتر بیژن باران: ساختار در ژرفا در 5 داستان - شنبه دهم بهمن 1388

دکتر بیژن باران: نقد ساختارگرایانه داستان - یکشنبه چهارم بهمن 1388

دکتر بیژن باران: نظریه های ادبی - یکشنبه سیزدهم دی 1388

دکتر بیژن باران: ادبیات افغانستان - شنبه پنجم دی 1388

دکتر بیژن باران: نقدشعر و نقاشی ناهید سرشگی - شنبه بیست و هشتم آذر 1388

بیژن باران: نقد مختصات خاص - شنبه بیست و یکم آذر 1388

بیژن باران: نمونه جریان سیال ذهنی یا مونولوگ درونی - شنبه سی ام آبان 1388

دکتر بیژن باران: ادبیات اعتراض - شنبه بیست و سوم آبان 1388

دکتر بیژن باران: ادبیات تعهد - شنبه شانزدهم آبان 1388

بیژن بارن: نقد تا عبور از خط آبی و آتش - یکشنبه بیست و ششم مهر 1388

دکتر بیژن باران: شعر فارسی پس از ورود آریایها - شنبه هجدهم مهر 1388

دکتر بیژن باران: مونولوگ درونی - شنبه یازدهم مهر 1388

دکتر بیژن باران: واشکافی سطری از شعر تیرداد راد - سه شنبه هفتم مهر 1388

دکتر بیژن باران: فکر کتره ای در شعر پسامدرن-2 - یکشنبه بیست و دوم شهریور 1388

دکتر بیژن باران: فکر کتره ای در شعر پسامدرن-1 - یکشنبه پانزدهم شهریور 1388

دکتر بیژن باران: بنمایه شعر 3 هزار ساله فارسی - دوشنبه نهم شهریور 1388

دکتر بیژن باران: اسطوره ها و باورها - دوشنبه هفدهم فروردین 1388

بیژن باران: 7 خوان رستم - شنبه نوزدهم بهمن 1387

بیژن باران: آغازی بر چکامه های شهلا آقاپور - شنبه بیست و یکم دی 1387

دکتر بیژن باران: 7 امشاسپند- چاکرا- مرتبت - دوشنبه چهارم آذر 1387

دکتر بیژن باران: زبان شعر - جمعه بیست و نهم شهریور 1387

دکتر بیژن باران: رمز محبوبیت رباعیات خیام - شنبه دوم شهریور 1387

رضا كردبچه: جنگل نوشتار انبوه - شنبه بیست و ششم مرداد 1387

دکتر بیژن باران: نقد کتاب شعر میثم ریاحی - یکشنبه بیستم مرداد 1387

دکتر بیژن باران: راوی در اشعار نیما - سه شنبه پانزدهم مرداد 1387

دکتر بیژن باران: محرکات و احساسات در شعر فروغ فرخزاد - شنبه پنجم مرداد 1387

دکتر بیژن باران: سخنوری - شنبه بیست و نهم تیر 1387

دکتر بیژن باران: روند آفرینش شعر - شنبه هشتم تیر 1387

دکتر بیژن باران: ریتم طبیعی - شنبه هجدهم خرداد 1387

دکتر بیژن باران: راوی در رباعیات خیام - شنبه هفتم اردیبهشت 1387

دکتر بيژن باران: بدبينی يک شاعر - شنبه دهم فروردین 1387

کورش همه خانی: مادر - شنبه یازدهم اسفند 1386

دکتر بیژن باران: شاعر، نه شعر -1 - شنبه چهارم اسفند 1386

شعر تکثرگرای دهه 70 ایران - دوشنبه پانزدهم بهمن 1386

ساختارزدایی در تاویل یک شعر پسامدرن - یکشنبه سی ام دی 1386

دکتر بیژن باران: نقد شعر دهه 80 - شنبه بیست و دوم دی 1386

شعر کنکرت ایران - دوشنبه دهم دی 1386

اروتیسیسم خیام - شنبه یکم دی 1386

شعر دهه 80 - شنبه هفدهم آذر 1386

دکتر بیژن باران: فکر کتره ای در شعر پسامدرن-2 - یکشنبه بیست و دوم شهریور 1388

دکتر بیژن باران: فکر کتره ای در شعر پسامدرن-1 - یکشنبه پانزدهم شهریور 1388

دکتر بیژن باران: بنمایه شعر 3 هزار ساله فارسی - دوشنبه نهم شهریور 1388


دکتر بیژن باران: فکر کتره ای در شعر غیرنیمایی - یکشنبه سوم خرداد 1388

یادها- زوج اسکویی - یکشنبه سیزدهم اردیبهشت 1388

بیژن باران: یادها- فروغ فرخزاد - شنبه پنجم اردیبهشت 1388

بیژن باران: یادها - احمد شاملو - شنبه دهم مرداد 1388

بیژن باران: یادها- دبیرستان شرف - دوشنبه چهارم آبان 1388


BejanBaran.blogfa.com

دکتر بیزن باران: چندزبانی در شعر زیبا کرباسی - شنبه سیزدهم شهریور 1389

دکتر بیژن باران: پویش زبان - شنبه ششم شهریور 1389

دکتر بیزن باران: مخاطب - یکشنبه سی و یکم مرداد 1389

دکتر بیژن باران: شاکله های پساانقلاب در شعر زیبا کرباسی - شنبه بیست و سوم مرداد 


1389

دکتر بیزن باران: نقد ادبی-5 - شنبه شانزدهم مرداد 1389

دکتر بيژن باران: تبلور اختلالات روحي در شعر نو فارسي - شنبه نهم مرداد 1389

بیژن باران : سحر شعر - شنبه دوم مرداد 1389

دکتر بيژن باران: نقد آثار 2 شاعر زن ایرانی - یکشنبه بیست و هفتم تیر 1389

دکتر بیزن باران: روشنفکر - یکشنبه بیستم تیر 1389

دکتر بیژن باران: خط - یکشنبه سیزدهم تیر 1389

دکتر بیزن باران: زبان - شنبه پنجم تیر 1389

دکتر بیزن باران: شاکله های پساانقلاب، چندزبانی و جنسیت در شعر زیبا کرباسی - شنبه 


بیست و نهم خرداد 1389

دکتر بیزن باران: بگذار هزار گل بشکفد - یکشنبه بیست و سوم خرداد 1389

دکتر بیزن باران: نقدی بر نقدهای ادبی-4 - دوشنبه هفدهم خرداد 1389

دکتر بیزن باران: تاریخچه شعر مکتوب فارسی - یکشنبه نهم خرداد 1389

دکتر بیزن باران: نقدی بر نقدهای ادبی-3 - دوشنبه سوم خرداد 1389

دکتر بیزن باران: نقدی بر نقدهای ادبی-2 - سه شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1389

دکتر بیزن باران: نقدی بر نقدهای ادبی-۱ - شنبه هجدهم اردیبهشت 1389

دکتر بیزن باران: نقد ادبی - چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت 1389

دکتر بیژن باران: نقد کتاب - یکشنبه پنجم اردیبهشت 1389

بیژن باران: مناجات - شنبه بیست و هشتم فروردین 1389

دکتر بیزن باران: شاعر نخودی، شعر بیخودی - دوشنبه بیست و سوم فروردین 1389

دکتر بیژن باران: سنت، نوگرایی، فردیت در شعر - یکشنبه پانزدهم فروردین 1389

دکتر بیزن باران: شاکله های شعر مونث - یکشنبه نهم اسفند 1388

دکتر بیزن باران: لیست جستارها و اشعار - دوشنبه سوم اسفند 1388

دکتر بیژن باران: نقد ادبی، تحریر، خط - دوشنبه بیست و ششم بهمن 1388

دکتر بیزن باران: ظاهر و جنسیت شاعر - یکشنبه هجدهم بهمن 1388

دکتر بیژن باران: ساختار در ژرفا در 5 داستان - شنبه دهم بهمن 1388

دکتر بیژن باران: نقد ساختارگرایانه داستان - یکشنبه چهارم بهمن 1388

دکتر بیژن باران: نظریه های ادبی - یکشنبه سیزدهم دی 1388

دکتر بیژن باران: ادبیات افغانستان - شنبه پنجم دی 1388

دکتر بیژن باران: نقدشعر و نقاشی ناهید سرشگی - شنبه بیست و هشتم آذر 1388

بیژن باران: نقد مختصات خاص - شنبه بیست و یکم آذر 1388

دکتر بیژن باران: مدرنیزم و ادیبان زن - شنبه چهاردهم آذر 1388

دکتر بیژن باران: زن و مدرنیزم در فلات - شنبه هفتم آذر 1388

بیژن باران: نمونه جریان سیال ذهنی یا مونولوگ درونی - شنبه سی ام آبان 1388

دکتر بیژن باران: ادبیات اعتراض - شنبه بیست و سوم آبان 1388

دکتر بیژن باران: ادبیات تعهد - شنبه شانزدهم آبان 1388

بیژن باران: زمان - شنبه نهم آبان 1388

بیژن باران: یادها- دبیرستان شرف - دوشنبه چهارم آبان 1388

بیژن بارن: نقد تا عبور از خط آبی و آتش - یکشنبه بیست و ششم مهر 1388

دکتر بیژن باران: شعر فارسی پس از ورود آریایها - شنبه هجدهم مهر 1388

دکتر بیژن باران: مونولوگ درونی - شنبه یازدهم مهر 1388

دکتر بیژن باران: واشکافی سطری از شعر تیرداد راد - سه شنبه هفتم مهر 1388برچسب‌ها: شعر, نقد ادبی
+ نوشته شده در  جمعه هشتم شهریور 1392ساعت 4:3  توسط بیژن باران  | 

مطالب قدیمی‌تر